ULga rehabilitacyjna

Żródło: Money.pl

Co to jest ulga rehabilitacyjna?
Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od podatku w rocznej deklaracji PIT przez osoby niepełnosprawne kosztów związanych między innymi z utrzymaniem psa-przewodnika czy dojazdem na zabiegi lecznicze.

Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą osoby rozliczające się według skali podatkowej, czyli na formularzu PIT-36 lub PIT-37. W tym przypadku odpowiednią kwotę ulgi należy odliczyć od dochodu podatnika. Termin złożenia deklaracji PIT w 2019 roku upływa 30 kwietnia 2019 roku. Poza tym ulga rehabilitacyjna może zostać odliczona od przychodu, gdy podatnik rozlicza się z fiskusem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub za najem według formularza PIT-28. Tu termin składania druków w urzędzie skarbowym jest krótszy, upływa bowiem 31 stycznia 2019 roku.

Kogo obowiązuje ulga rehabilitacyjna?
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać podatnicy z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby je utrzymujące, spokrewnione lub z nimi spowinowacone.

W pierwszej kolejności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia spośród beneficjentów ulgi rehabilitacyjnej osoby posiadające:

  • Orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • Decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, socjalnej lub z racji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • Orzeczenie wydane według odrębnych przepisów w przypadku osób do 16. roku życia,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez upoważniony do tego organ.
  • Poza tym z ulgi rehabilitacyjnej skorzystają podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną. Kwalifikują się do nich małżonkowie, dzieci (własne, przysposobione, wzięte na wychowanie), pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, małżonkowie dzieci, ojczymowie i macochy. W momencie, gdy dwoje rodziców chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko, prawo do ulgi przysługuje obojgu z nich, niezależnie od ich stanu cywilnego. Warunkiem zakwalifikowania się do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę utrzymującą jest nieprzekroczenie przez niepełnosprawnego kwoty dochodu, która od 1 czerwca 2018 roku wynosi 12 357,60 zł.

Wydatki podlegające uldze rehabilitacyjnej w 2018 roku
Wydatki związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej, dzielą się na limitowane i nielimitowane. Wśród limitowanych znajdują się koszty opłacenia przewodników dla osób niewidomych według I lub II grupy albo osób z zaburzeniem narządu ruchu według I grupy inwalidztwa. Poza tym grupa obejmuje zakup leków oraz koszty użytkowania samochodu osobowego. W tych przypadkach kwota odliczenia jest stała i wynosi 2 280 zł.

Wydatki nielimitowane to te związane z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnego samochodu lub mieszkania, zakupem niezbędnego sprzętu, opłatami za turnusy lub domowe zabiegi rehabilitacyjne, a także kosztami transportu niepełnosprawnego na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Do wydatków nielimitownaych uprawniajaceych do odliczenia ulgi podatkowej zalicza się również opłacenie tłumacza języka migowego.

Wszelkie wydatki na cele rehabilitacyjne, które podatnik chce odliczyć w PIT 2019 nie mogą być w pełni zwrócone w trakcie roku podatkowego w różnej formie lub finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a także Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jeśli wydatki zostały częściowo sfinansowane przez wymienione instytucje, podatnik w formularzu PIT 2019 powinien ująć różnicę między całkowitym kosztem a kwotą dofinansowania.

Ulga rehabilitacyjna 2019 – ważne zmiany
Przede wszystkim w PIT 2019 za rok 2018 ulga rehabilitacyjna obowiązuje do wyższego limitu dochodów. Kwota została podniesiona do 12 357,60 zł w skali roku, co stanowi dwunastokrotność miesięcznej kwoty renty socjalnej. Ta została z kolei podwyższona 1 czerwca 2018 roku do 1029,80 zł brutto. W dochód wlicza się renta, ale ustawodawca wyłączył dodatki pielęgnacyjne oraz alimenty dla dzieci. Dzięki temu więcej osób może skorzystać z możliwości odliczenia ulgi rehabilitacyjnej od podatku. W praktyce oznacza to, że prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przysługuje niepełnosprawnemu lub jego opiekunowi, gdy w ciągu roku jego dochód będzie mniejszy niż 12 357,60 zł.”