karta praw pacjenta

Żródło: Ministerstwo Zdrowia
Tekst: PDF

1
KARTA PRAW PACJENTA
CZĘŚĆ OGÓLNA
Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż
ubezpieczeni.
PRAWA PACJENTA

 1. Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
  U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)).
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,
  opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
  wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, diagnostów
  laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji
  ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej,
  opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do
  świadczeń (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
  Nr 14, poz. 89) zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o
  zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o
  zawodach lekarza i lekarza dentysty”; art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.
  U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej”; art. 21
  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.)
  zwanej dalej „ustawą o diagnostyce laboratoryjnej”).
 3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu
  na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
  2
 4. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń
  zdrowotnych (art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; art. 36 ust. 1 ustawy
  o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 6. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji
  od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych
  metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
  zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z
  tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych
  informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta (art. 31 ust. 1 – 3 ustawy o zawodach lekarza i
  lekarza dentysty; art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 7. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń
  zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące
  przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet
  poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę
  poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym (art. 32 ust. 1 i ust. 7
  ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 8. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie
  metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 1
  ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 9. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody
  w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w
  obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim
  uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego
  eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o
  możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku
  gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo
  dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować (art.
  24, art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
  3
 10. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w
  badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za
  równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch
  świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia,
  skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w
  każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt 2, art.
  37 f ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.)
  zwanej dalej „prawem farmaceutycznym”).
 11. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz
  cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
  przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) zwanej dalej „ustawą
  o transplantacji”).
 12. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta w
  zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub
  całodziennych świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 13. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę
  wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej (art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o zakładach
  opieki zdrowotnej).
 14. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z
  zewnątrz w zakładach opieki zdrowotnej. Jednakże kontakt osobisty może zostać
  ograniczony w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki
  przebywania innych osób chorych w szpitalu. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub
  upoważniony lekarz może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz,
  w tym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną
  przez pacjenta (art. 19 ust. 3 pkt 2 i art. 19 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 15. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej (art. 19 ust. 3 pkt 3 ustawy o
  zakładach opieki zdrowotnej).
  4
 16. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest
  niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego
  zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta (art. 20 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 17. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w
  szpitalu bądź na własne żądanie – w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o
  możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo
  do otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego z
  podaniem rozpoznania w języku polskim (art. 22 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, § 16 ust. 1,
  ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu
  dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz.
  1819) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej”).
 18. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na
  wykonanie sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 3 ustawy o zakładach opieki
  zdrowotnej).
 19. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela
  ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta
  upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu
  w zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów,
  kopii (art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
 20. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z
  udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); art. 18 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; § 52 ust. 2
  rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
 21. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez
  personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków
  przewidzianych w przepisach prawa (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 21 ustawy
  o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
  5
 22. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładów opieki zdrowotnej
  przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń
  zdrowotnych (art. 19b ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).
 23. Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania
  świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz
  odmówił udzielenia świadczenia (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 24. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez
  recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w
  najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyłączeniem środków odurzających, substancji
  psychotropowych i prekursorów grupy I-R (art. 96 ust. 2 prawa farmaceutycznego).
 25. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej.
  Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach. (art. 19 ust. 6
  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; art. 20 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
 26. Prawo do złożenia skargi na lekarza i lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności
  zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania
  sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o
  wykonywaniu zawodu lekarza (art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30,
  poz. 158, z późn. zm.)).
 27. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności
  zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia
  postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie
  przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej (art. 38 ustawy z dnia 19
  kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.)).
 28. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w
  Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postępowania
  sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania
  czynności diagnostyki laboratoryjnej (art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).
  6
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
  Dotyczy pacjentów korzystających, na zasadzie równego dostępu, ze świadczeń opieki
  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonym
  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”.
  Rozdział 1
  PRAWA PACJENTA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ NP.: W
  PRZYCHODNI, OŚRODKU ZDROWIA, PORADNI, AMBULATORIUM
  JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
  MASZ PRAWO DO:
 29. Wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
  spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego. Przedmiotowa
  zmiana może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku,
  każdej kolejnej zmiany Jesteś zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 80 złotych – nie
  dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń
  opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki
  zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od Twojej woli z zastrzeżeniami
  wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa1 (art. 28 ust. 1 ustawy
  o świadczeniach).
 30. Wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowy
  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z

1 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.11)), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.12)) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.
7
zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa2 (art. 31 ust. 1 ustawy o
świadczeniach).

 1. Świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych
  stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia
  gwarantowane (art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach).
 2. Jeżeli Jesteś kobietą w ciąży i w okresie połogu masz prawo do dodatkowych świadczeń
  zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy
  udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych
  osób (art. 31 ust. 3 ustawy o świadczeniach).
 3. Wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
  spośród tych, świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki
  zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z
  obowiązujących przepisów prawa 3 (art. 29 ustawy o świadczeniach).
 4. Ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych
  udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  Wyżej wymienione skierowanie, nie jest wymagane do świadczeń:
  1) ginekologa i położnika;
  2) dentysty;
  3) dermatologa;
  4) wenerologa;
  5) onkologa;
  6) okulisty;

2 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu karnego
wykonawczego.
3 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu karnego
wykonawczego.
8
7) psychiatry;
8) dla osób chorych na gruźlicę;
9) dla osób zakażonych wirusem HIV;
10) dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych;
10a) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
11) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji
psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
12) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub
chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 57
ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach).

 1. Świadczeń rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę
  z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na
  podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o świadczeniach).
 2. Zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki
  pomocnicze na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia
  zdrowotnego (art. 40 ust. 1 ustawy o świadczeniach).
 3. Rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie
  i telefonicznie (§12 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r.
  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643)).
 4. W stanie nagłym – do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
  w niezbędnym zakresie również przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy
  o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1
  ustawy o świadczeniach).
 5. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,
  jeżeli nie jesteś osobą ubezpieczoną, a Jesteś w okresie ciąży, porodu i połogu (art. 13 ust. 1
  pkt 2 ustawy o świadczeniach).
 6. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza
  ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego
  9
  zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie,
  i z powrotem: bezpłatnie w przypadkach:
  1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej;
  2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
  Ponadto przysługuje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
  felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego
 • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków
  transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego zakładu opieki
  zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem (art. 41 ust. 1 i
  ust. 2 ustawy o świadczeniach).
 1. Orzeczeń i zaświadczeń lekarskich wydawanych bezpłatnie, jeżeli są one związane z:
  dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki,
  uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w
  zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także wydawanych dla celów
  pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o
  świadczeniach).
  Rozdział 2
  PRAWA PACJENTA W SZPITALU
  JAKO PACJENT
  W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:
 2. Wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki
  zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z
  obowiązujących przepisów prawa4 (art. 30 ustawy o świadczeniach).
 3. Przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (każdego) lekarza, lekarza

4 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu karnego
wykonawczego.
10
dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie
ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących
(art. 58, art. 20 – 23 ustawy o świadczeniach).

 1. Udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania – w stanach
  nagłych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia), w
  powyższym stanie masz prawo również do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki
  zdrowotnej w niezbędnym zakresie również od świadczeniodawcy, który nie zawarł
  umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art.
  19 ust. 1, art. 60 ustawy o świadczeniach).
 2. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza
  ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego
  zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie,
  i z powrotem bezpłatnie, w przypadkach:
  1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej;
  2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
  Ponadto przysługuje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
  felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego
 • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków
  transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego zakładu opieki
  zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem (art. 41 ust. 1 i
  ust. 2 ustawy o świadczeniach).
 1. Wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem
  medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego Tobie świadczenia
  zdrowotnego (art. 36 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 2. Wyrażenia zgody na uczestnictwo podczas udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych:
  studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku
  demonstracji o charakterze wyłącznie dydaktycznym, jeżeli Jesteś pacjentem kliniki,
  szpitala akademii medycznych, medycznej jednostki badawczo-rozwojowej lub innej
  jednostki uprawnionej do kształcenia wyżej wymienionych (art. 36 ust. 4 ustawy o zawodach
  lekarza i lekarza dentysty).
  11
 3. Wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza (udzielającego Tobie świadczeń zdrowotnych)
  opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie
  wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to
  za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej (art. 37 ustawy o zawodach lekarza
  i lekarza dentysty).
 4. Bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do
  udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania
  świadczenia (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej; art. 35 ustawy o świadczeniach).
  Rozdział 3
  PRAWA PACJENTA W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM
  3.1 PRZYJĘCIE DO SZPITALA ZA ZGODĄ PACJENTA
 5. Przyjęcie do szpitala osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego
  następuje za pisemną zgodą tej osoby na podstawie ważnego skierowania do szpitala,
  jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi wskazania
  do przyjęcia. Natomiast w nagłych przypadkach, w szczególności w przypadku braku
  możliwości uzyskania pomocy lekarskiej przed zgłoszeniem się do szpitala, osoba z
  zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego, za jej
  pisemną zgodą, bez skierowania (art. 22 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
  zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o ochronie zdrowia
  psychicznego”).
 6. Jeżeli przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dotyczy osoby pełnoletniej całkowicie
  ubezwłasnowolnionej, zdolnej do wyrażenia zgody, wymagane jest również uzyskanie
  zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia
  do szpitala psychiatrycznego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, zgodę na
  przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
  tej osoby (art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
  12
  3.2 PRZYJĘCIE DO SZPITALA BEZ ZGODY PACJENTA
 7. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej
  umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala
  psychiatrycznego i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego
  ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkach nagłych przyjęcie do
  szpitala psychiatrycznego może nastąpić bez wcześniejszego uzyskania zgody sądu
  opiekuńczego. W takim przypadku lekarz przyjmujący ma obowiązek, o ile to możliwe,
  zasięgnięcia pisemnej opinii innego lekarza, w miarę możliwości psychiatry, albo pisemnej
  opinii psychologa (art. 22 ust. 2 i ust. 2a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 8. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody
  wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tylko wtedy, gdy jej
  dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio
  swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia
  psychicznego).
 9. O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego decyduje lekarz wyznaczony do tej czynności po
  osobistym zbadaniu pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia badania) i
  zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa.
  Lekarz ten jest obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i
  poinformować go o jego prawach (art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia
  psychicznego).
 10. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza
  kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala
  zawiadamia o tym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili
  przyjęcia (art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 11. Postępowanie przed sądem opiekuńczym umarza się, jeżeli pacjent, po przyjęciu bez
  zgody, wyraził następnie zgodę na pobyt w tym zakładzie, po uprzednim wysłuchaniu tej
  osoby (art. 26 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
  13
  3.3 W TRAKCIE HOSPITALIZACJI JAKO PACJENT MASZ PRAWO DO:
 12. Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz
  do bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych,
  jeżeli Jesteś osobą chorą psychicznie (wskazującą zaburzenia psychotyczne) lub
  upośledzoną umysłowo, nawet jeżeli nie Jesteś osoba ubezpieczoną (art. 10 ust. 1 i ust. 2, art.
  3 pkt 1 lit. a i b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 13. Tego, aby personel medyczny przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego,
  brał pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także Twój interes i inne Twoje dobra
  osobiste, i dążył do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla Ciebie
  uciążliwy (art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 14. Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami (art. 13 ustawy o ochronie
  zdrowia psychicznego).
 15. Niekontrolowania Twojej korespondencji (art. 13 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 16. Uzyskania pomocy w ochronie Twoich praw jako pacjenta w szczególności:
  a) do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w warunkach
  zapewniających swobodę wypowiedzi, nie później niż w terminie
  7 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby,
  b) przekazywania ustnych i pisemnych skarg w zakresie dotyczącym naruszenia
  Twoich praw oraz uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej przez Ciebie
  sprawy,
  c) uzyskania informacji o rozstrzygnięciu zgłoszonej sprawy (art. 10a ust. 1 i 4 ustawy o
  ochronie zdrowia psychicznego).
 17. Uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania
  z zakładu (przepustki), jeżeli nie zagraża to Twojemu życiu albo życiu i zdrowiu innych
  osób (art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
  14
 18. Nieutrwalania Twoich oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia czynu
  zabronionego pod groźbą kary w dokumentacji dotyczącej badań lub przebiegu Twojego
  leczenia (art. 51 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 19. Zapoznania Cię przez lekarza z planowanym postępowaniem leczniczym (art. 33 ust. 2
  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 20. Wyrażenia odrębnej zgody lub zgody Twojego przedstawiciela ustawowego na
  świadczenia zdrowotne stwarzające podwyższone ryzyko takich jak:
  1) punkcja podpotyliczna lub lędźwiowa przeprowadzana w celu pobrania płynu
  mózgowo-rdzeniowego lub podania leków;
  2) leczenie metodami śpiączkowymi (śpiączki atropinowe, śpiączki insulinowe);
  3) leczenie elektrowstrząsami.
  Masz prawo również do otrzymania od lekarza informacji o dających się przewidzieć
  skutkach świadczeń zdrowotnych wymienionych powyżej (§ 1 i § 2 rozporządzenia Ministra
  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających
  odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503)).
 21. Uprzedzenia Cię o zastosowaniu wobec Twojej osoby środka przymusu bezpośredniego
  przed tym zanim środek ten zostanie podjęty oraz zachowania szczególnej ostrożności
  i dbałości o Twoje dobro przez personel medyczny w trakcie stosowania środka
  przymusu bezpośredniego (art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 22. Tego, aby przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji na zlecenie lekarza
  nie mógł trwać dłużej niż 4 godziny. Jednakże w razie potrzeby lekarz, po osobistym
  zbadaniu Twojej osoby, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy
  6-godzinne (§ 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w
  sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103 poz. 514) zwanego dalej:
  „rozporządzeniem w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego”).
 23. Krótkotrwałego uwalniania od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub zaspokojenia
  potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny (§14 ust. 1 pkt 2
  rozporządzenia w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego).
  15
 24. Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy o
  ochronie zdrowia psychicznego wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w zawiązku z
  wykonywaniem powyższych czynności z wyjątkiem określonych w w/w ustawie sytuacji,
  gdy osoby te są zwolnione zachowania tajemnicy5
  (art. 50 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 25. Tego, aby zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych oraz domach
  pomocy społecznej, nie były podporządkowane celom gospodarczym (art. 15 ust. 1 ustawy o
  ochronie zdrowia psychicznego).
 26. Tego, aby kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w razie stwierdzenia, że
  Twój przedstawiciel ustawowy nie wykonuje należycie swoich obowiązków wobec Twojej
  osoby, zawiadomił o tym sąd opiekuńczy miejsca Twojego zamieszkania (art. 17 ustawy
  o ochronie zdrowia psychicznego).
 27. Złożenia wniosku do sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala psychiatrycznego o
  ustanowienie kuratora, jeżeli uważasz, iż w czasie pobytu w szpitalu potrzebujesz pomocy
  do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw określonego rodzaju (art. 44 ust. 1
  ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 28. Wysłuchania Cię przez sędziego wizytującego nie później niż w terminie 48 godzin od
  otrzymania przez sąd opiekuńczy zawiadomienia od kierownika szpitala psychiatrycznego,
  jeżeli zostałeś przyjęty w trybie art. 23 (osoba chora psychicznie przyjęta, gdy jej dotychczasowe
  zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu
  lub zdrowiu innych osób), art. 24 (osoba, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu
  zaburzeń psychicznych zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, a
  zachodzą wątpliwości, czy jest ona chora psychicznie, pobyt w szpitalu nie może trwać dłużej niż 10 dni)

5 Od obowiązku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
jest zwolniona w stosunku do:
1) lekarza sprawującego opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi,
2) właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej, co do okoliczności, których ujawnienie jest
niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,
3) osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim to
jest niezbędne,
4) (41) służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
(art. 50 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
16
oraz art. 28 (w razie cofnięcia poprzednio wyrażonej zgody na hospitalizacje) (art. 45 ust. 2 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego).

 1. Złożenia wniosku o adwokata z urzędu w toczącym się postępowaniu przed sądem
  opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
  (art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 2. Złożenia odwołania od postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do
  szpitala psychiatrycznego bez Twojej zgody, do sądu drugiej instancji (art. 42 i art. 47 ustawy
  o ochronie zdrowia psychicznego).
 3. Złożenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania Cię ze szpitala
  psychiatrycznego – jeżeli jesteś hospitalizowany za swoja zgodą (art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie
  zdrowia psychicznego).
 4. Złożenia w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania Cię ze szpitala
  psychiatrycznego, nie wcześniej niż po upływie 30 dni od uprawomocnienia się
  postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do szpitala lub dalszego
  leczenia bez Twojej zgody. O Twoim wypisie postanawia ordynator (lekarz kierujący
  oddziałem), jeżeli uzna, iż ustały przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia
  psychicznego przyczyny przyjęcia i pobytu Twojej osoby w szpitalu psychiatrycznym (art.
  35 ust. 1 i art. 36 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 5. Wystąpienia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się szpital psychiatryczny
  o nakazanie wypisania Twojej osoby ze szpitala psychiatrycznego, w razie odmowy
  wypisania. Wniosek powinieneś złożyć w terminie 7 dni od powiadomienia Twojej osoby
  o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie złożenia wniosku (art. 36 ust. 3 ustawy o
  ochronie zdrowia psychicznego).
 6. Przyjęcia za swoją zgodą (lub Twojego przedstawiciela ustawowego) do domu pomocy
  społecznej, jeżeli nie jesteś w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych
  i nie masz możliwości korzystania z opieki innych osób, a potrzebujesz stałej opieki
  i pielęgnacji, lecz nie wymagasz leczenia szpitalnego (art. 38 ustawy o ochronie zdrowia
  psychicznego).
  17
  Rozdział 4
  PRAWA DZIECKA
  W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących
  osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień
  Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.

JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MASZ PRAWO DO:

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla osób
  ubezpieczonych (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach).
 2. Dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów
  stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako
  świadczenia gwarantowane dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (art. 31 ust.
  3 ustawy o świadczeniach).
 3. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji
  w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu
  diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania
  (art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 4. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci
  przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
  możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć
  następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art.
  31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 5. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody
  Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie
  innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo
  metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest
  18
  wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w
  formie pisemnej (art. 34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
 6. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na
  pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów (art. 5 ust. 3 ustawy o transplantacji).
 7. Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego
  roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego
  uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu
  Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w
  formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego
  przedstawiciela ustawowego (art. 25 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 37 b ust.
  2 pkt 4 i art. 37h ust. 1 pkt 1 prawa farmaceutycznego).
 8. Wyrażenia w każdej chwili cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub
  eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub
  eksperymentu (art. 27 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 37h ust. 1 pkt 3 i art. 37 b
  ust. 2 pkt 2 prawa farmaceutycznego).
 9. Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania
  klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu
  posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz
  zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym
  badaniem (§ 23 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu
  prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108)).
 10. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na
  pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego
  się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu (art. 12 ust. 3 ustawy o
  transplantacji).
 11. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu
  opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na
  pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy
  19
  ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa (art. 12 ust. 4
  ustawy o transplantacji).
 12. Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala przed ukończeniem
  siódmego roku życia jesteś zaopatrywany w znak tożsamości (art. 21a ustawy o zakładach
  opieki zdrowotnej).
 13. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu i jesteś zdolny do wyrażenia zgody
  wymagana jest również Twoja zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego (art. 22 ust.
  4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
  Podstawa prawna:
  1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn.
  zm.);
  2) ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89);
  3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
  4) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r.
  Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.);
  5) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz.
  602, z późn. zm.);
  6) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
  Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
  7) ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
  narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);
  8) ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,
  poz. 533, z późn. zm.);
  9) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z
  późn. zm.);
  10) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.);
  11) ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz.
  178, z późn. zm.);
  12) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
  późn. zm.);
  13) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu
  dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247,
  poz. 1819);
  14) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie
  sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514);
  15) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie
  wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
  (Dz. U. Nr 100, poz. 503);
  16) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
  umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643);
  20
  17) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
  badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).
  Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:
  Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
  ul. Długa 38/40
  00-238 Warszawa
  www.bpp.waw.pl
  bezpłatna infolinia Biura:
  0-800-190-590
  e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl